Buy Now

ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับ Enshrouded

สถานะ: 05.06.2023

1          ขอบเขตการใช้งานและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

1.1       บริษัท Keen Games GmbH, Dreieichstr. 59, 60594 Frankfurt am Main ("Keen") ดำเนินการเกมEnshrouded ("Enshrouded"), ซึ่งนำเสนอให้คุณใช้งานตามเงื่อนไขการใช้งานของ Enshrouded ("เงื่อนไขการใช้งาน").ภายในขอบเขตของ Enshrouded, คุณสามารถเคลื่อนที่อย่างอิสระในโลกเปิด, สำรวจ, สร้าง, ต่อสู้, และอื่น ๆ อีกมากมาย

1.2       เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาคือการใช้ Enshrouded โดยคุณ คุณสามารถซื้อ Enshrouded ผ่านแพลตฟอร์ม Steam และแพลตฟอร์มอื่นในอนาคต (รวมกันเรียกว่า "แพลตฟอร์ม"). ในเรื่องการซื้อ Enshrouded, แพลตฟอร์มนั้นจะเป็นพันธมิตรสัญญาเพียงแห่งเดียว ในเรื่องการใช้ Enshrouded, เงื่อนไขสัญญาของแพลตฟอร์มนั้นจะมีผลมากกว่า เฉพาะในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขสัญญาของแพลตฟอร์มกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ เงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้เพิ่มเติม

1.3       หากคุณตัดสินใจที่จะซื้อคุณลักษณะบางอย่าง, ไอเท็มในเกม, หรือสิทธิ ("ไอเท็มในเกม") ในส่วนของEnshrouded, คุณจะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาซื้อของ Enshrouded ไอเท็มในเกมสามารถใช้ได้เฉพาะกับEnshrouded และเฉพาะสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ทำการชำระเงินดังกล่าว

1.4       เพื่อใช้งาน Enshrouded, คุณอาจต้องให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Keen จะขอให้คุณให้คำยินยอมเหล่านี้อย่างแยกต่างหาก, ตามที่จำเป็นตามกฎหมาย, และจะแจ้งให้คุณทราบถึงขอบเขตของคำยินยอมเหล่านี้

1.5       การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต, การบำรุงรักษาการเชื่อมต่อเครือข่าย รวมทั้งการจัดหาและให้บริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการซื้อและการใช้งาน Enshrouded ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ ดังนั้น เพื่อใช้งานEnshrouded, คุณจึงต้องรับผิดชอบในการจัดหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้, และคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อนี้ด้วยตัวเอง

1.6       รหัสต้นทาง, วัสดุพัฒนาและซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ใช้สำหรับ Enshrouded ไม่อยู่ภายใต้สัญญานี้

1.7       Keen ไม่จัดเก็บข้อความสัญญานี้หลังจากการทำสัญญา คุณสามารถเข้าถึงเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลาที่https://enshrouded.com/eula

2          การทำสัญญา

คุณสามารถซื้อสิทธิ์ในการใช้ Enshrouded ที่จำเป็นสำหรับการซื้อและเล่นได้เฉพาะผ่านแพลตฟอร์ม ในการนี้, คุณต้องลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มนั้นๆ แพลตฟอร์มนั้นจะเป็นพันธมิตรสัญญาของคุณสำหรับการลงทะเบียน, การได้มาซึ่งสิทธิ์การใช้งานของ Enshrouded และไอเท็มในเกมสำหรับ Enshrouded การทำสัญญาสำหรับการลงทะเบียน, การซื้อ Enshrouded และไอเท็มในเกมจึงเกิดขึ้นตามเงื่อนไขสัญญาของแพลตฟอร์มนั้นๆ

3          หน้าที่ของคุณ

3.1       การใช้งาน Enshrouded ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของแพลตฟอร์มที่คุณได้มาซึ่ง Enshrouded นอกจากนี้, ข้อกำหนดในข้อนี้ 3 จะมีผลบังคับใช้ตามที่ไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขและข้อบังคับของแพลตฟอร์ม ในกรณีที่มีความขัดแย้งดังกล่าว, เงื่อนไขและข้อบังคับของแพลตฟอร์มจะมีผลบังคับใช้

3.2       คุณมีหน้าที่ใช้งาน Enshrouded ตามเงื่อนไขการใช้งานนี้และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด คุณมีหน้าที่ไม่ขัดขวางหรือรบกวนผู้ใช้งานอื่นของ Enshrouded, ไม่ใช้ Enshrouded สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนด, และไม่ใช้Enshrouded ในลักษณะที่จะทำให้กระบวนการทางเทคนิคขัดข้องหรือล้นเกิน

3.3       โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, การกระทำต่อไปนี้ถูกห้าม:

a) การใช้มาตรการ, กลไก, หรือซอฟต์แวร์ที่อาจขัดขวางการทำงานและการเล่นเกมของ Enshrouded;

b) การกระทำที่อาจทำให้เกิดภาระที่ไม่เหมาะสมหรือมากเกินไปต่อความสามารถทางเทคนิค;

c) การบล็อก, เขียนทับ, หรือแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย Keen หรือการรบกวนเกมเพลย์อย่างขัดขวาง;

d) การใช้บอทหรือเครื่องมืออื่นๆ;

e) การใช้สคริปต์และโปรแกรมที่ให้คุณได้เปรียบเหนือผู้เล่นอื่น;

f) การสร้างหรือใช้ cheats, mods, hacks, และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกม;

g) การซื้อ, ขาย, หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเสมือนและไอเท็มในเกมสำหรับเงินจริงจากบุคคลที่สามหรือการพยายามกระทำการเหล่านี้, ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอน

3.4 ซึ่งรวมถึงการกระทำที่มีผลเทียบเท่ากับการห้ามที่กล่าวมาข้างต้น

3.5 หากคุณพบข้อผิดพลาดด้านโปรแกรมที่อาจถูกใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่นหรือ Keen กรุณาแจ้งให้Keen ทราบโดยทันที

4 การมอบสิทธิ์

4.1 สำหรับการมอบสิทธิ์ให้กับ Enshrouded ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มที่คุณได้รับ Enshrouded นอกจากนี้ ข้อบังคับของข้อ 4 นี้ยังใช้บังคับในขอบเขตที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม หากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มจะมีผลบังคับใช้

4.2 Keen ให้สิทธิ์แก่คุณที่ไม่เป็น "(ไม่เอกสิทธิ์)", ไม่สามารถโอนได้, ไม่สามารถอนุญาตใต้ใบอนุญาต, ไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์, จำกัดตามระยะเวลาของข้อตกลงนี้, ในการใช้ Enshrouded เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวตามข้อกำหนดการใช้งานนี้และเก็บและแสดง Enshrouded ตามที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่ตั้งใจและตามสัญญา สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน, เฉพาะสิทธิ์ในการแก้ไข, แจกจ่าย, ทำให้เป็นสาธารณะและ/หรือใช้ประโยชน์จาก Enshrouded อื่น ๆ ถูกสงวนไว้ ในขอบเขตที่ Keen ให้การเปลี่ยนแปลงใหม่, แพตช์, อัพเกรด, อัปเดต และการแก้ไขของ Enshrouded ระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้, สิทธิ์การใช้งานดังกล่าวมีผลใช้บังคับในลักษณะเดียวกัน

4.3 ส่วนประกอบของ Enshrouded ที่เห็นได้ชัดว่าอยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลที่สามและเฉพาะใบอนุญาตแบบโอเพ่นซอร์สถูกแยกออกจากการมอบสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนประกอบที่ Keen เปิดเผยภายใน Enshrouded เป็นเนื้อหาของบุคคลที่สามถือว่าเป็นที่รู้จัก

4.4 คุณไม่สามารถถอดรหัสหรือย้อนกลับ Enshrouded หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดได้ ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือการกระทำที่จำเป็นในการรับข้อมูลอินเตอร์เฟซที่จำเป็นในการจัดตั้งความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ข้อกำหนดสำหรับสิ่งนี้คือคุณได้พยายามขอข้อมูลดังกล่าวจาก Keen มาแล้วโดยไม่ประสบความสำเร็จด้วยค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมข้อมูลอินเตอร์เฟซที่ได้มาในลักษณะนี้สามารถใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งความเข้ากันได้เท่านั้น, ไม่สามารถเผยแพร่ได้, และสามารถเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามได้เท่าที่จำเป็นในการจัดตั้งความเข้ากันได้

5 ความรับผิดชอบ

โดยหลักแล้วแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบ ในขอบเขตที่มีความรับผิดชอบโดยตรงของ Keen จะมีความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ภายในขอบเขตของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามข้อบังคับต่อไปนี้

5.1 Keen จะรับผิดชอบโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับเจตนาและความประมาทอย่างร้ายแรง รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บต่อชีวิต, ร่างกาย หรือสุขภาพ

5.2 ในกรณีของความประมาทเล็กน้อย, Keen จะรับผิดชอบในกรณีของการละเมิดภาระหน้าที่ที่สำคัญของสัญญา ภาระหน้าที่ที่สำคัญตามข้อนี้คือภาระหน้าที่ที่การดำเนินการของสัญญาจะเป็นไปได้ในตอนแรกและซึ่งคู่สัญญาจึงอาจพึ่งพาได้เป็นปกติ

5.3 ความรับผิดชอบตามข้อ 5.2 จำกัดเฉพาะความเสียหายที่คาดการณ์ได้ในเวลาที่ทำสัญญา, ซึ่งการเกิดขึ้นของความเสียหายต้องคาดหวังได้โดยทั่วไป

5.4 ความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลจำกัดในกรณีของข้อ 5.2 ไปยังจำนวนค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูล, ซึ่งจะเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะมีการสำรองข้อมูลเป็นประจำและตามความเสี่ยง

5.5 ข้อจำกัดความรับผิดชอบมีผลใช้บังคับอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของพนักงาน, ตัวแทน และตัวแทนอำนวยความสะดวกของ Keen

5.6 ความรับผิดชอบใด ๆ ของ Keen สำหรับการให้ประกันที่กำหนด (ซึ่งจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการให้ประกัน) และสำหรับการอ้างสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

5.7 ความรับผิดชอบอื่น ๆ ของ Keen ถูกยกเว้น

6 ระยะเวลา; การยกเลิก

6.1 การใช้งาน Enshrouded ได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มที่คุณได้รับ Enshrouded นอกจากนี้ ข้อบังคับของข้อ 6 นี้ยังใช้บังคับในขอบเขตที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม หากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มจะมีผลบังคับใช้

6.2 Keen สามารถยกเลิกสัญญาได้ด้วยการแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์

6.3 หากสัญญาระหว่างคุณกับแพลตฟอร์มสำหรับการจัดหา Enshrouded สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใด ๆ สัญญานี้ระหว่างคุณกับKeen ก็จะสิ้นสุดลงเช่นกัน

6.4 สิทธิ์ตามกฎหมายในการยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าสำหรับสาเหตุที่พิเศษยังคงมีผลใช้บังคับ

7 การเปลี่ยนแปลง Enshrouded

7.1 การใช้งาน Enshrouded ได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มที่คุณได้รับ Enshrouded นอกจากนี้ ข้อบังคับของข้อ 7 นี้ยังใช้บังคับในขอบเขตที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม หากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มจะมีผลบังคับใช้

7.2 นอกจากการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรักษาการปฏิบัติตามสัญญาของ Enshrouded, Keen อาจแก้ไขและปรับเปลี่ยนEnshrouded และขอบเขตการทำงานของมันหากมีเหตุผลที่ถูกต้องที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เหตุผลดังกล่าวมีอยู่เฉพาะในกรณีของการเปลี่ยนแปลง (i) เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเขตอำนาจศาลที่เปลี่ยนแปลง, (ii) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งศาลหรือเจ้าหน้าที่, (iii) เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงเช่นสภาพแวดล้อมทางเทคนิคใหม่หรือเหตุผลด้านการดำเนินงานอื่น ๆ, (iv) เพื่อปรับเข้ากับเงื่อนไขตลาดที่เปลี่ยนแปลงเช่นเช่น จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น, (v) ด้วยเหตุของการละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม, (vi) ด้วยเหตุของการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใบอนุญาตของบุคคลที่สามที่ใบอนุญาตของพวกเขาจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของ Enshrouded, (vii) ด้วยเหตุของการจำกัดการจัดส่งหรือการจัดหาของผู้ให้บริการของ Keen, หรือ (viii) เพื่อประโยชน์ของคุณ

7.3 คุณจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของ Enshrouded และการทำงานของมันตามข้อ 7 นี้Keen จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจได้

7.4 หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการเข้าถึงหรือใช้ Enshrouded มากกว่าเล็กน้อย("การเปลี่ยนแปลงที่เป็นลบ"), Keen จะแจ้งให้คุณทราบอย่างน้อยหกสัปดาห์ล่วงหน้าผ่านข้อความ ("การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง") การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงจะรวมถึงลักษณะและเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลบและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณที่อธิบายด้านล่าง

7.5 ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลบ คุณมีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า30 วัน ระยะเวลาดังกล่าวเริ่มต้นจากการได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงโดยคุณ หากการเปลี่ยนแปลงทำหลังจากที่คุณได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาจะเริ่มต้นนับจากเวลาของการเปลี่ยนแปลง การยกเลิกสัญญาถูกยกเว้นหากความสามารถในการเข้าถึงหรือใช้งานของ Enshrouded ที่ไม่เปลี่ยนแปลงยังคงได้รับการรักษาไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

7.6 ข้อกำหนดการใช้งานนี้ใช้บังคับโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายต่อการปรับเปลี่ยนทั้งหมดและต่อ Enshrouded ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนโดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

7.7 เพื่อความชัดเจน, การเพิ่ม, ลบ และปรับแต่งเนื้อหาเกมที่ให้บริการฟรีหรือคุณสมบัติเกมภายใน Enshrouded ไม่ถือเป็นการปรับเปลี่ยน Enshrouded หรือการทำงานของมัน และอาจทำได้โดย Keen ได้ทุกเวลาโดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับของข้อ 7 นี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่รวมถึงการลบหรือปรับแต่งไอเท็มในเกมที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้

8 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

8.1 Keen อาจแก้ไขและปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยมีผลสำหรับอนาคตหากมีเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับการแก้ไขและตราบใดที่การแก้ไขเป็นเรื่องที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่ทำสัญญา

8.2 เหตุผลที่ถูกต้องมีอยู่เฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงจำเป็นไม่น้อยเนื่องจากความผิดปกติของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมของสัญญาซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้สำหรับ Keen ณ เวลาที่ทำสัญญาหรือหากจำเป็นสำหรับการดำเนินการต่อของสัญญาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินของศาลหรือกฎหมาย

8.3 การเปลี่ยนแปลงของภาระหน้าที่บริการหลัก - ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการทำงานที่อธิบายในข้อ 7 - ถูกยกเว้น

8.4 Keen จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วในรูปแบบข้อความอย่างน้อยหกสัปดาห์ก่อนวันที่วางแผนจะมีผลบังคับใช้และจะอ้างอิงเป็นพิเศษไปยังข้อบังคับใหม่และวันที่มีผลบังคับใช้ ในเวลาเดียวกัน Keen จะให้เวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยหกสัปดาห์ในการประกาศว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขแล้วสำหรับการใช้งานEnshrouded และการทำงานของมันต่อไป

8.5 หากคุณไม่ทำการประกาศภายในช่วงเวลานี้ ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่การรับการแจ้งเตือนในรูปแบบข้อความ ข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขแล้วจะถือว่าได้รับการตกลง

8.6 Keen จะแจ้งให้คุณทราบถึงผลทางกฎหมายนี้ คือ สิทธิ์ในการคัดค้าน, ระยะเวลาในการคัดค้าน และความหมายของความเงียบ ณ ต้นระยะเวลา

9 ข้อบังคับสุดท้าย

9.1 การเลือกกฎหมาย ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายเยอรมันโดยยกเว้นสนธิสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศ หากคุณเป็นผู้บริโภคและไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรในเยอรมนี ข้อกำหนดนี้จะใช้บังคับโดยมีข้อแม้ว่าข้อบังคับที่จำเป็นของกฎหมายของรัฐที่คุณมีที่อยู่อาศัยปกติจะยังคงใช้บังคับต่อไปในขอบเขตที่พวกเขากำหนดเป็นอย่างอื่น

9.2 ภาษา ข้อตกลงนี้อาจทำได้ทั้งในภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในเวอร์ชั่นภาษา ภาษาเยอรมันจะมีผลบังคับใช้

9.3 เขตอำนาจศาล สำหรับ (i) ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภค, (ii) ผู้บริโภคที่ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยในเยอรมนีในเวลาที่ทำสัญญาหรือย้ายที่อยู่อาศัยไปต่างประเทศหลังจากทำสัญญา, และ (iii) ผู้บริโภคที่ที่อยู่อาศัยปกติไม่ทราบในเวลาที่ยื่นฟ้อง สถานที่ของเขตอำนาจศาลและการปฏิบัติจะเป็น Frankfurt am Main มิฉะนั้น เขตอำนาจศาลจะถูกกำหนดตามกฎทั่วไป

9.4 การโอนสิทธิ์ Keen มีสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์และภาระหน้าที่ที่เกิดจากสัญญานี้ไปยังบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ในการถอนตัวจากสัญญา

9.5 ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาทของผู้บริโภค คณะกรรมาธิการยุโรปให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ (OS) ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr Keen ไม่มีความยินยอมหรือไม่มีภาระผูกพันในการเข้าร่วมขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาทก่อนที่จะมีการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค