Buy Now

Warunki korzystania z Enshrouded

Status: 05.06.2023

1 Zakres zastosowania i przedmiot Umowy

1.1 Keen Games GmbH, Dreieichstr. 59, 60594 Frankfurt am Main ("Keen") obsługuje grę Enshrouded ("Enshrouded"), którą oferuje użytkownikowi do użytku zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania Enshrouded ("Warunki użytkowania"). W ramach Enshrouded możesz swobodnie poruszać się po otwartym świecie, eksplorować go, budować, toczyć bitwy i wiele więcej.

1.2 Przedmiotem umowy jest korzystanie z Enshrouded przez użytkownika. Użytkownik może nabyć Enshrouded za pośrednictwem platformy Steam oraz innych platform w przyszłości (zwanych łącznie "Platformą"). W odniesieniu do zakupu Enshrouded, odpowiednia platforma będzie jedynym partnerem umownym. W odniesieniu do korzystania z Enshrouded pierwszeństwo mają odpowiednie warunki umowne Platformy. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadku sprzeczności między odpowiednimi warunkami umownymi platformy a niniejszymi Warunkami użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują dodatkowo.

1.3 Jeśli dobrowolnie zdecydujesz się na zakup pewnych funkcji, wirtualnych przedmiotów lub praw ("Przedmioty w grze") w ramach Enshrouded, poniesiesz koszty wykraczające poza cenę zakupu Enshrouded. Przedmioty w grze mogą być używane tylko w Enshrouded i tylko na koncie użytkownika, za pośrednictwem którego dokonano odpowiedniej transakcji płatniczej.

1.4 Aby korzystać z Enshrouded, użytkownik może być zmuszony do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Keen osobno poprosi użytkownika o dostarczenie takich oświadczeń o wyrażeniu zgody, o ile są one prawnie wymagane, i poinformuje użytkownika o zakresie tych oświadczeń.

1.5 Podłączenie do Internetu, utrzymanie połączenia sieciowego, a także zakup i dostarczenie sprzętu i oprogramowania wymaganego do zakupu i korzystania z Enshrouded nie podlega niniejszym Warunkom użytkowania. Aby móc korzystać z Enshrouded, użytkownik musi być odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do Internetu i całego sprzętu technicznego wymaganego do tego celu oraz musi samodzielnie uiścić wszelkie opłaty poniesione w związku z tym.

1.6 Kody źródłowe, materiały rozwojowe i oprogramowanie open-source używane w Enshrouded nie podlegają niniejszej umowie.

1.7 Keen nie przechowuje tekstu niniejszej umowy po jej zawarciu. Dostęp do Warunków użytkowania można uzyskać w dowolnym momencie na stronie https://enshrouded.com/eula]enshrouded.com/eula.

2 Zawarcie umowy

Użytkownik może nabyć prawa do korzystania z Enshrouded niezbędne do zakupu i gry wyłącznie za pośrednictwem platformy. W tym celu należy zarejestrować się na odpowiedniej platformie. Odpowiednia platforma będzie Twoim partnerem umownym w zakresie rejestracji, nabywania praw do korzystania z Enshrouded i przedmiotów w grze dla Enshrouded. Zawarcie umowy o rejestrację, zakup Enshrouded i przedmiotów w grze odbywa się zatem zgodnie z warunkami umowy odpowiedniej platformy.

3 Obowiązki użytkownika

3.1 Korzystanie z Enshrouded podlega warunkom platformy, za pośrednictwem której użytkownik nabył Enshrouded. Ponadto postanowienia niniejszej klauzuli 3 mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z warunkami Platformy. W przypadku takiego konfliktu pierwszeństwo mają warunki Platformy.

3.2 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Enshrouded zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i zgodnie z odpowiednim celem. Użytkownik jest zobowiązany do nieutrudniania lub nękania innych użytkowników Enshrouded, nieużywania Enshrouded do celów innych niż te, do których jest przeznaczona, oraz do nieużywania Enshrouded w sposób, który zakłóca lub przeciąża proces techniczny.

3.3 W szczególności zabronione są następujące działania:

a) Używanie środków, mechanizmów lub oprogramowania, które mogą zakłócić funkcjonowanie i rozgrywkę Enshrouded;

b) Działania, które mogłyby spowodować nieuzasadnione lub nadmierne obciążenie możliwości technicznych;

c) Blokowanie, nadpisywanie lub modyfikowanie treści generowanych przez Keen lub zakłócanie rozgrywki w inny sposób;

d) Używanie botów lub innych narzędzi;

e) Używanie skryptów i programów dających przewagę nad innymi graczami;

f) Tworzenie lub używanie cheatów, modów, hacków i/lub oprogramowania zmieniającego wrażenia z gry;

g) Kupowanie, sprzedawanie lub wymienianie wirtualnych towarów i przedmiotów w grze na prawdziwe środki płatnicze od osób trzecich lub podejmowanie prób takich działań, chyba że jest to dozwolone w indywidualnych przypadkach.

3.4 Obejmuje to również wszystkie działania, które są równoważne w skutkach z wyżej wymienionymi zakazami.

3.5 W przypadku wykrycia błędu programistycznego, który mógłby zostać potencjalnie wykorzystany ze szkodą dla innych użytkowników lub Keen, należy niezwłocznie zgłosić to Keen.

4 Przyznanie praw

4.1 Do przyznawania praw do Enshrouded zastosowanie mają warunki platformy, za pośrednictwem której użytkownik nabył Enshrouded. Ponadto postanowienia niniejszej klauzuli 4 mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z warunkami platformy. W przypadku takiego konfliktu pierwszeństwo mają warunki Platformy.

4.2 Keen przyznaje użytkownikowi niewyłączne "(niewyłączne)", niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, nieograniczone geograficznie prawo, ograniczone do okresu obowiązywania niniejszej Umowy, do korzystania z Enshrouded do celów prywatnych zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz do przechowywania i wyświetlania Enshrouded w zakresie niezbędnym do zamierzonego i umownego użytku. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, w szczególności prawa do edycji, dystrybucji, publicznego udostępniania i/lub innego wykorzystywania Enshrouded, są zastrzeżone. W zakresie, w jakim Keen dostarcza nowe wersje, poprawki, uaktualnienia, aktualizacje i poprawki Enshrouded w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, powyższe prawo użytkowania ma do nich zastosowanie w ten sam sposób.

4.3 Komponenty Enshrouded, które w rozpoznawalny sposób podlegają prawom osób trzecich, a w szczególności licencjom open-source, są wyłączone z przyznawania praw. W szczególności komponenty, które są ujawniane przez Keen w Enshrouded jako zawartość stron trzecich, są uważane za rozpoznawalne.

4.4 Użytkownik nie może dekompilować lub w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Enshrouded lub próbować odkryć jego kod źródłowy. Jedynymi wyjątkami są działania niezbędne do uzyskania informacji o interfejsie wymaganych do ustanowienia interoperacyjności z oprogramowaniem stron trzecich. Warunkiem wstępnym jest wcześniejsza bezskuteczna próba uzyskania takich informacji od Keen za rozsądną opłatą. Informacje o interfejsie uzyskane w ten sposób mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ustanowienia interoperacyjności, nie mogą być publikowane i mogą być udostępniane stronom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustanowienia interoperacyjności.

5 Odpowiedzialność

Odpowiedzialność ponosi przede wszystkim odpowiednia platforma. O ile istnieje bezpośrednia odpowiedzialność Keen, Keen ponosi ostateczną odpowiedzialność w zakresie niniejszych Warunków użytkowania zgodnie z następującymi postanowieniami.

5.1 Keen ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne działanie i rażące niedbalstwo, a także za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

5.2 W przypadku lekkiego zaniedbania Keen ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego. Istotnym obowiązkiem umownym w rozumieniu niniejszej klauzuli jest obowiązek, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim wykonanie umowy i na którego wypełnieniu partner umowy może zatem regularnie polegać.

5.3 Odpowiedzialność zgodnie z klauzulą 5.2 jest ograniczona do szkód możliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, których wystąpienia należy zazwyczaj oczekiwać.

5.4 Odpowiedzialność za szkody spowodowane utratą danych jest ograniczona w przypadku klauzuli 5.2 do kwoty odzyskania danych, która zostałaby poniesiona nawet w przypadku regularnego tworzenia kopii zapasowych danych zgodnie z ryzykiem.

5.5 Ograniczenia odpowiedzialności stosuje się odpowiednio na korzyść pracowników, agentów i zastępców Keen.

5.6 Wszelka odpowiedzialność Keen z tytułu udzielonych gwarancji (które muszą być wyraźnie oznaczone jako takie) oraz roszczeń opartych na ustawie o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

5.7 Wszelka dalsza odpowiedzialność Keen jest wyłączona.

6 Okres obowiązywania; Rozwiązanie

6.1 Korzystanie z Enshrouded podlega warunkom Platformy, za pośrednictwem której użytkownik nabył Enshrouded. Ponadto postanowienia niniejszej klauzuli 6 mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z warunkami Platformy. W przypadku takiego konfliktu pierwszeństwo mają warunki Platformy.

6.2 Keen może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

6.3 Jeśli umowa pomiędzy Użytkownikiem a Platformą na dostarczanie Enshrouded wygaśnie z jakiegokolwiek powodu, niniejsza umowa pomiędzy Użytkownikiem a Keen również wygaśnie.

6.4 Ustawowe prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z podaniem przyczyny pozostaje nienaruszone.

7 Zmiany w Enshrouded

7.1 Korzystanie z Enshrouded podlega warunkom Platformy, za pośrednictwem której użytkownik nabył Enshrouded. Ponadto postanowienia niniejszego punktu 7 mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z warunkami Platformy. W przypadku takiego konfliktu pierwszeństwo mają warunki Platformy.

7.2 Poza tym, co jest konieczne do utrzymania zgodności Enshrouded z umową, Keen może modyfikować i dostosowywać Enshrouded i jego zakres funkcjonalny, jeśli ważny powód wymaga takiej modyfikacji. Taki powód istnieje w szczególności w przypadku zmian (i) w celu wdrożenia zmienionych wymogów prawnych lub jurysdykcji, (ii) w celu wdrożenia nakazów sądowych lub urzędowych, (iii) w celu wdrożenia zmienionych wymagań technicznych, takich jak nowe środowisko techniczne lub inne powody operacyjne, (iv) w celu dostosowania się do zmienionych warunków rynkowych, takich jak na przykład zwiększona liczba użytkowników, (v) z powodu naruszenia praw osób trzecich, (vi) z powodu utraty lub zmiany warunków licencji osób trzecich, których licencje są wymagane do działania Enshrouded, (vii) z powodu ograniczeń w dostawie lub świadczeniu usług przez dostawców usług Keen lub (viii) dla korzyści użytkownika.

7.3 Użytkownik nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat za jakiekolwiek zmiany w Enshrouded i jego funkcjonalności zgodnie z niniejszym punktem 7. Keen przekaże użytkownikowi jasne i zrozumiałe powiadomienie o zmianie.

7.4Jeśli taka zmiana wpłynie na możliwość dostępu lub korzystania z Enshrouded w stopniu większym niż nieznaczny ("zmiana negatywna"), Keen poinformuje użytkownika z co najmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości tekstowej ("powiadomienie o zmianie"). Powiadomienie o zmianie będzie zawierać charakterystykę i termin wprowadzenia Negatywnej Zmiany oraz informacje o prawach użytkownika opisanych poniżej.

7.5 W przypadku negatywnych zmian użytkownik ma prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Okres ten rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez użytkownika powiadomienia o zmianie. Jeśli zmiana zostanie wprowadzona po otrzymaniu powiadomienia o zmianie, okres ten rozpoczyna bieg dopiero od momentu wprowadzenia zmiany. Rozwiązanie umowy jest wykluczone, jeśli dostępność lub użyteczność niezmienionego Enshrouded zostanie utrzymana bez dodatkowych kosztów.

7.6 Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie mutatis mutandis do wszystkich modyfikacji i do Enshrouded zmodyfikowanego przez takie modyfikacje.

7.7 W celu uniknięcia wątpliwości, dodawanie, usuwanie i dostosowywanie swobodnie dostępnej Zawartości Gry lub Funkcji Gry w Enshrouded nie stanowi modyfikacji Enshrouded lub jego funkcjonalności i może być dokonane przez Keen w dowolnym momencie bez względu na postanowienia niniejszej Sekcji 7. Nie obejmuje to jednak usuwania lub dostosowywania wcześniej zakupionych przedmiotów w grze.

8 Zmiany Warunków Użytkowania

8.1 Keen może zmienić i dostosować niniejsze Warunki Użytkowania ze skutkiem na przyszłość, jeśli istnieje uzasadniony powód zmiany i o ile zmiany są uzasadnione, biorąc pod uwagę interesy obu stron umowy.

8.2 Ważny powód istnieje w szczególności wtedy, gdy zmiany są konieczne w niemałym stopniu ze względu na zakłócenie stosunku równoważności umowy, którego Keen nie mógł przewidzieć w momencie zawierania umowy, lub gdy są one konieczne do dalszego wykonywania umowy ze względu na zmiany w orzecznictwie lub przepisach prawa.

8.3 Zmiana głównego obowiązku świadczenia usług - z wyjątkiem zmian zakresu funkcjonalnego opisanych w punkcie 7 - jest wykluczona.

8.4 Keen powiadomi użytkownika o zmienionych warunkach w formie tekstowej co najmniej sześć tygodni przed planowanym wejściem w życie i osobno odniesie się do nowych postanowień i daty wejścia w życie. Jednocześnie Keen zapewni użytkownikowi rozsądny okres co najmniej sześciu tygodni na zadeklarowanie, czy akceptuje on zmienione warunki użytkowania w celu dalszego korzystania z Enshrouded i jego funkcji.

8.5 Jeśli użytkownik nie złoży oświadczenia w tym okresie, który rozpocznie się po otrzymaniu powiadomienia w formie tekstowej, zmienione Warunki użytkowania zostaną uznane za zaakceptowane.

8.6 Na początku tego okresu Keen osobno poinformuje użytkownika o konsekwencjach prawnych, tj. prawie do sprzeciwu, terminie na zgłoszenie sprzeciwu i znaczeniu milczenia.

9 Postanowienia końcowe

9.1 Wybór prawa. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeśli użytkownik jest konsumentem i nie ma stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, niniejsze warunki mają zastosowanie z zastrzeżeniem, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu, nadal mają zastosowanie, o ile nie stanowią inaczej.

9.2 Język. Niniejsza Umowa może zostać zawarta w języku niemieckim i angielskim. W przypadku sprzeczności pomiędzy wersjami językowymi, rozstrzygająca jest wersja w języku niemieckim.

9.3 Jurysdykcja. W odniesieniu do (i) użytkowników, którzy nie są konsumentami, (ii) konsumentów, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Niemczech w momencie zawarcia umowy lub którzy przenoszą swoje miejsce zamieszkania za granicę po zawarciu umowy oraz (iii) konsumentów, których miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia pozwu, miejscem jurysdykcji i wykonania jest Frankfurt nad Menem. W pozostałych przypadkach miejsce jurysdykcji ustala się zgodnie z zasadami ogólnymi.

9.4 Transferability. Keen ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią. W takim przypadku użytkownik ma prawo odstąpić od umowy.

9.5 Obowiązkowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich. Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/]http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Keen nie chce ani nie jest zobowiązana do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.